Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Розвиток метрологічної вимірювальної техніки в Україні в останній чверті XX ст. 2003 года.
Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / О.Л. Храмова-Баранова; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2003. — 20 с. — укp.
Аннотация: На підставі широкого кола джерел висвітлено стан наукової розробки історії вимірювальної техніки на території України в останній чверті XX ст.; законодавчу базу незалежної України з питань метрології та стан інших законів, які б сприяли вдосконаленню вимірювання та їх класифікацію; перспективи розвитку координатно-вимірювальної машини, як автоматичного вимірювального засобу. Проведено аналіз авторських свідоцтв, патентів, статей науково-технічних спеціалістів, що мають потенціал та сприяють розвитку метрології України, а також виробництва й економіки країни. Показано взаємозв'язок між удосконаленням вимірювальної техніки та виходом України з кризової ситуації.

Текст работы:

національна академія наук україни

ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНь НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ТА ІСТОРІЇ НАУКИ  імені  Г.М. Доброва

           Храмова-Баранова Олена Леонідівна


                                                                            УДК   94(477):681"19"


                                               РОЗВИТоК  метрологічної 

вимірювальнОЇ  ТЕХНІКИ В  Україні 

в  останній  чверті   ХХ  ст.07.00.07 Історія науки і техніки

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата історичних наук
Київ - 2003

Дисертацією є рукопис

Дисертаційна робота виконана на  кафедрі історії України Черкаського державного

технологічного університету

Науковий керівник    доктор історичних наук, професор

                                          Бушин Микола Іванович,

                                          завідувач кафедри історії України

                                          Черкаського державного

                                          технологічного університету


Офіційні опоненти :  доктор історичних наук, доцент,

                                      Бєсов Леонід Михайлович, 

                                      професор кафедри політичної історії

                                     (Національний технічний університет

                                      “Харківський політехнічний інститут”); 


                                      кандидат фізико-математичних наук

                                      Пономаренко Лілія Петрівна,             

                                      доцент кафедри загальної та

                                      теоретичної фізики (Національний       

                                      технічний університет України

                                      “Київський політехнічний інститут”           

                                      МОН України).             

Провідна установа Інститут історії України НАН України.              


Захист  відбудеться 23 жовтня 2003  р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої  вченої  ради

Д 26.189.01 в Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.

Г.М. Доброва НАН України за  адресою: 01032, м. Київ, бульвар Т.Г. Шевченка, 60.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці  ЦДПІН  НАН України.


Автореферат розісланий   19.09.2003  р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                        

кандидат економічних наук                                                             Л.С. Лобанова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку України характеризується величезними потоками інформації в усіх сферах діяльності, а успіхи науки впливають на темпи її соціального та економічного розвитку. Важливу роль відіграє вимірювальна інформація, яка несе кількісну оцінку стану технологічних процесів, характеристик виробів, обладнання і т.ін. В Україні зосереджено значний науковий потенціал і кадри, здатні вирішувати складні завдання для створення сучасних технологій виготовлення високоточної метрологічної вимірювальної техніки, однак, наявний науковий потенціал неефективно використовується для запровадження нових технологій у вироб­ництво. Причина цього в тому, що з приблизно 1000 спеціалістів  за напрямком “Метрологія та вимірювальна техніка”, які випускаються 18 навчальними закладами України 3-4 рівнів акредитації, тільки 30% після навчання працюють за спеціальністю.

В процесі розбудови незалежної України ведеться робота з метою поглиблення економічних реформ, а  в умовах реструктуризації економіки  вагомим фактором розвитку суспільства  є вдосконалення техніки,  важливою складовою якої є метрологічна вимірювальна техніка. В дослідженні звертається увага на розробку законодавчих актів, здатних забезпечити розвиток метрологічної вимірювальної техніки шляхом впровадження механізму адресної нормативно-законодавчої допомоги.

Вивчення історичних  тенденцій розвитку метрологічної вимірювальної техніки необхідно для правильного планування та прогнозування науково-технічної діяльності у цій галузі, для вдосконалення організаційних форм наукових досліджень, системи освіти та інтеграції науки і техніки з виробництвом. Розвиток виробництва в Україні можливий, тому що є інженерний і науковий потенціал, який сприятиме піднесенню метрологічної вимірювальної техніки на вищий щабель, що забезпечить виробництво конкурентоспроможної продукції. Це означає, що особливої уваги набуває забезпечення  країни кадровим потенціалом  в галузі метрології і матеріальною базою. Для цього потрібно вивчити, критично проаналізувати й узагальнити досвід розвитку метрологічної вимірювальної техніки на території України, і не тільки за період незалежності, а починаючи з Київської Русі,  особливу увагу приділити  сьогоденню, виявити тенденції й перспективи цього розвитку в світовому контексті. Вивчення національних особливостей розвитку метрології необхідно для адекватного історичного аналізу науки як соціального феномену, для обєктивного висвітлення світової історії метрології, а також для встановлення пріоритетів української науки щодо найважливіших досягнень у цій галузі. Саме цим і зумовлений вибір теми “Розвиток метрологічної вимірювальної техніки в Україні в останній чверті ХХ ст.” для кандидатської дисертації. Нині практично немає робіт, присвячених історії розвитку метрологічної вимірювальної техніки в Україні, що ще раз підтверджує актуальність теми.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють останню чверть ХХ століття, в т.ч. добу відродження незалежності України, коли в країні пішов процес становлення нових виробничих відносин, який наклався на глибоку економічну кризу. Разом з тим для розкриття теми потрібно було розглянути і попередній розвиток метрології та вимірювальної техніки в Україні, щоб виявити основні тенденції, здобутки та перспективи.

Джерельна база дослідження. Дисертація базується на широкому спектрі як опублікованих, так і неопублікованих джерел, частина з яких вперше увійшла в науковий обіг.  Джерельна база дослідження складається з таких першоджерел:

- оригінальні наукові праці (авторські свідоцтва, наукові статті тощо) періоду останньої чверті ХХ ст., з розробки й впровадження у виробництво метрологічного обладнання, переважна більшість з яких досі не розглядалася в історико-науковій літературі 1;

- законодавчі і нормативні акти 2, які прямо і побічно стосуються метрологічної галузі;


__________________________


1 Координатно-измерительная машина: А.с. № 1516735 СССР, МКИ G 01 B 5/03. / Г.А. Баранов, М.И. Щербаков, В.П. Снегирь и А.И. Чабанов (СССР). - 4382722/25-28; Заявлено  19.02.88; Опубл. 23.10.89. Бюл. № 39, - 3 с.; Координатно-измерительная машина: А.с. № 1803711 СССР, МКИ G 01 B 5/03. / Г.А. Баранов, А.Г. Баранов, Р.А. Абубекеров и М.С. Якубов (СССР). - 4858608/28; Заявлено  16.08.90; Опубл. 23.03.93. Бюл. № 11, - 3 с.; Баранов О.Г. Зміст і недоліки класичних методів вимірювання та оригінальний спосіб вимірювання складної форми поверхні деталі // Вісник ЧІТІ. 2000. № 4. С. 110-113; Баранов О.Г. Оцінка погрішності двоканальної координатно-вимірювальної машини // Вісник ЧІТІ. 2001. № 1. С. 18-20; Способ измерения на координатно-измерительной машине: А.с. 1618097 СССР, МКИ G 01 B 5/28 / Г.А. Баранов, А.И. Чабанов, С.И. Тропін (СССР). - № 4256879/28; Заявлено 27.06.88; Опубл. 02.04.91. Бюл. № 2. 4 с.;  Пат. 0109715 Европа, МКИ F 16 C 33/10. Air bearing: Пат. 0109715 Европа, МКИ F 16 C 33/10 / D.S. Wise (Европа); Melle, Jan Dirk et al. - № 8204481; Заявлено 19.11.82; Опубл. 30.05.8